KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

IC İçtaş – IC İçmak- Yapıtürk Konut Yapım Adi Ortaklığı (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu metin, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

Şirketimiz tarafından düzenlenen işbu aydınlatma metni … tarihlidir. Metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Metnin yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Metin Şirketimizin DENİZ KORU PROJESİ internet sitesinde … web adresi yayımlanır ve ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

A. Veri Sorumlusu

IC İçtaş – IC İçmak- Yapıtürk Konut Yapım Adi Ortaklığı olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanın gerekmediği durumlarda yapacağınız bilgilendirmeyle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

B. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulmasıtarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıda yer alan hususlar hakkında Şirket tarafından işlenebilecektir:

* Fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili.
* Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
* Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
* Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
* İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
* İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
* Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
* Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
* Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
* Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
* Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.
Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimizle ve iş ortaklarımızla paylaşmaktayız.

C. Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Ürün ve Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amaçları ile  açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (B) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarılabilir.

Şirket olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız aracılığıyla internet sitemiz ve sair her türlü kanallar yardımıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda ilgili mevzuat hükümlerine sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplayabilmekteyiz İşbu aydınlatma metni ve bilgilendirme formu, Şirket ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

E. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından farklı kanallardan (Deniz Koru Projesi merkezi, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. Kişisel verileriniz, bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve yine aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (e) bendinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla  Şirket’in meşru menfaati veya açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.  Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

F. İmha Politikası

İşlenen kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen süreler kadar saklamaktadır. Ancak kişisel verilerinizin saklanma süresine ilişkin mevzuatta ayrıca bir sürenin öngörülmemiş olması hâlinde; kişisel verileriniz Şirketimizin sunduğu hizmetlere ilişkin Şirketimizin uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gereken süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla belirlenen makul süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel verileriniz ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

G. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. İletilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu süre, bilgi ve belgelerin tam bir şekilde iletilmesinden itibaren başlar. Şirketimiz, size cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir. Cevaplar, tercihinize göre yazılı olarak talep sahibinin adresine herhangi bir posta türüyle yahut e-posta adresine gönderilebilir Bu kapsamda ilgili kişiler;

* Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için talep sahibinin kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi, Şirket’e hitaben, Maden Mahallesi, Kuğu Caddesi, No:46 Sarıyer/İstanbul adresine bizzat iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Yapılacak başvurularda talebin Türkçe yapılması; talebin yukarıda belirtilen ve KVK Kanunu 11. maddesinde sayılmış olan haklardan hangisi/hangilerine dayandığının tereddütsüzce anlaşılabilecek açıklıkta yazılması, kimlik bilgileri ve konu ile ilgili belge ve bilgilerin başvuruya eklenmiş olması zorunludur. Üçüncü şahıslara adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.

İşbu aydınlatma metni, IC İçtaş – IC İçmak- Yapıtürk Konut Yapım Adi Ortaklığı ile yazılı yahut sözlü olarak akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. IC İçtaş – IC İçmak- Yapıtürk Konut Yapım Adi Ortaklığı, KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile işbu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

denizkoru
Maden Mah. Kuğu Cad. No:46